46571a41
banner (2)
banner2 (14)

önüm

Ösüşimizi has ýokary derejä çykalyň

has köp >>

biz hakda

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

näme edýäris

Şanhaý Dumi Biotehnologiýa Co., LTD gözleg we himiýa önümlerini öndürmäge borçlanýar.Dünýädäki müşderilere iň oňat önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys.Öz zawodymyz, öz toparymyz we doly hyzmat ulgamymyz bar.
Biziň üçin hiliň kepili, müşderilerimize bolan ygrarlylygymyzdyr.

has köp >>
köpräk oka

Haýsydyr bir önüm gerek bolsa ýa-da önüm maglumatlary, bahasy we transport usuly we ş.m. bilmek isleseňiz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris, ýeňillikli baha we kanagatlanarly hyzmat bereris.

Gollanma üçin basyň

Haryt stili

habarlar

Bizdäki hyzmatdaşlygy artdyrarys we güýçlendireris.

Parp ingibitorlary tarapyndan sintetiki ölüm, düwnük öýjüklerini goýup biler

Iniparibiň şowsuzlygy barada gowy ýazgylary bar bolsa-da, PARP ingibitorlary ýumurtgalyk düwnük keselinden geçenden soň döş rak keseline gaýdyp geldi.

Täze ýyl güni dynç alyş habarnamasy

Täze ýyl baýramçylygy ýakynlaşýar, milli kanuny dynç alyş meýilnamasyna laýyklykda, indi kompaniýamyzyň dynç alyş tertibini aşakdaky ýaly habar bereris: (1): 2022-nji ýylyň 31-nji dekabry -...
has köp >>

Täze ýyl gutly bolsun!

Günbatar ýurtlarynda Ro Christmasdestwo maşgala birleşmek we şatlanmak üçin wagtdyr.Ro Christmasdestwo agaçlary adatça baýramçylyk atmosferasyny güýçlendirmek üçin bezelýär.Ro Christmasdestwo agaçlary köplenç hemişe gök öwüsýär ...
has köp >>

Jadylar baýramyň bilen !

Hallowin baýramy 31-nji oktýabrda bellenilip geçilýär. Däp bolşy ýaly, Halloween gün ýaşandan soň başlaýar.Köp wagt ozal adamlar jadygöýleriň bir ýere jemlenendigine we arwahlaryň Hallowin güni dünýäni aýlaýandygyna ynanýardylar.Toda ...
has köp >>