Sorag-jogap

Bahaňyz näme?

Biziň bahamyz bazar ýagdaýyna we islegiňize görä kesgitlenýär.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Elbetde, resminamalaryň köpüsini, önüm resminamalaryny, gümrük resminamalaryny berip bileris.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Harytlar töleg alandan 2-3 gün soň eltilip bilner.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Bank geçirimlerini, Bitcoin, Western Union we ş.m. kabul edýäris.

Önümiň hilini nädip üpjün etmeli?

Harytlaryň her toplumynyň hilini kepillendirýäris, önümlerimiz berk öndürilýär, hiliň kepili ilkinji nobatda durýar, elbetde, önümleriň hilini barlamak üçin önümlerimizden az mukdarda sargyt edip bilersiňiz.

Haýsy hyzmatlary hödürleýärsiňiz?

(1) Yzygiderli, ýokary hilli önümler bilen üpjün edip bileris,
(2) güýçli tehniki goldawymyz bar
(3) önümleriň bäsdeşlik we ygtybarly bahasy bar
(4) Müşderilere ajaýyp we çalt hyzmat edip bileris.
Başga soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz