habarlar

Hallowin baýramy 31-nji oktýabrda bellenilip geçilýär. Däp bolşy ýaly, Halloween gün ýaşandan soň başlaýar.Köp wagt ozal adamlar jadygöýleriň bir ýere jemlenendigine we arwahlaryň Hallowin güni dünýäni aýlaýandygyna ynanýardylar.Häzirki wagtda adamlaryň köpüsi arwahlara we jadygöýlere ynanmaýarlar.Emma bu adatdan daşary jandarlar henizem Hallowiniň bir bölegi.

Gara we mämişi reňkler Hallowiniň bir bölegidir.Gara gijäniň nyşany, mämişi kädiniň reňkidir.Çyra-çyra, bir gapdalynda ýüzi oýulan içi boş kädi.Şemler, adatça, içerde goýulýar, ýüzi çalaja öwüşgin berýär.

E-1094186-6B1D4606_ 副本

Recentlyakynda kompaniýamyz täze önüm çykardy: Cas33125-97-2ady bilenEtomidate.

微 信 图片 _20221101153648_ 副本

Etomidategysga hereket edýärdamarinduksiýa üçin ulanylýan anestezik serişdesiumumy nägilelikwesedasiýabölünen bogunlary azaltmak, trakeal intubasiýa, kardioversion we elektrokonwulsif terapiýa ýaly gysga amallar üçin.

Anestezik serişdesi hökmünde ulanylýar, sebäbi çalt herekete başlaýar we howpsuz ýürek-damar töwekgelçiligi profiline eýe, şonuň üçin beýleki induksiýa serişdelerine garanyňda gan basyşynyň ep-esli peselmegine sebäp bolup bilmeýär.

Gyssagly ýagdaýlarda etomidat sedatiw gipnotiki serişde hökmünde ulanylyp bilner.

Hereketinden we anestezik hökmünde ulanylmagyndan başga-da, etomidat gönüden-göni päsgel berýän tapyldyferment biosintezi of steroid gormonlarygoşmak bilenkortikosteroidlerinböwrek mäzleriWena damar ýa-da parenteral administrasiýa üçin elýeterli ýeke-täk adrenal steroidogenez inhibitory hökmünde, giperkortizolizme çalt gözegçilik etmek zerur bolan ýa-da dilden kabul etmek mümkin bolmadyk ýagdaýlarda peýdalydyr.

Bu önüm barada has giňişleýin maglumat üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:

E-mail:Victoria@chinadumi.com
WhatsApp / Wechat: +86 171 7217 8866
Wikr me: victoriacui

satuw müdiri
Wiktoriýa

Şanhaý Dumi Biotehnologiýa Co., LTD
2022-nji ýylyň 1-nji noýabry


Iş wagty: Noýabr-01-2022